به میهن تان افغانستان خوش آمدید

برنامه ارتقای ظرفیت

هدف این برنامه بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی و مسوولین نهاد های جامعه مدنی و بهبود کارایی و پاسخگویی نهاد های دولتی و جامعه مدنی درقبال خدمات به شهروندان افغانستان می باشد. موسسه هلپ به کمک مالی دولت آلمان و به همکاری کمیته های ارتقای ظرفیت ولایتی ولایات هرات و بامیان و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان دوره های آموزشی را برای کارمندان ملکی دولت در ولایات هرات و بامیان تا سال 2017 ارائه می نماید.

هدف کلی:

بهبود ظرفیت و کارایی دولت محلی، آموزش فارغین اناث پوهنتون در برنامه کارآموزی، تسهیل و حمایت از تعامل بین حکومت محلی و  جامعه مدنی.

مقاصد پروژه برای سالهای 2015 و 2016 هرات:

 1. آموزش کارکنان خدمات ملکی در دوره های آموزشی 6 ماهه
 2. آموزش فارغین اناث پوهنتون در برنامه 6 ماهه کارآموزی

مقاصد پروژه برای سالهای 2015 و 2016 بامیان:

 1. آموزش کارکنان خدمات ملکی در دوره های آموزشی 6 ماهه
 2. آموزش فارغین اناث پوهنتون در برنامه 6 – 9 ماهه کارآموزی

دستاورد ها:

1000 کارمند ملکی و کارآموز که 40 فیصد شان از طبقه اناث می باشند، در طول مدت تطبیق این پروژه آموزش می یابند تا اصول و اساسات حکومت داری خوب و مدیریت دوران پروژه را در وظایف اداری روزمره استفاده نمایند. بر علاوه انگلیسی تخصصی، موضوعات مهم جانبی از جمله حقوق بشر برای اشتراک کنندگان تدریس می شود. بعد از فراغت موفقانه و اجرای خوب در وظایف اداری، تعداد زیادی از خانم ها ترفیع می نمایند و کارآموزان اناث موفق در حکومت محلی منحیث کارمند جذب می گردند.

برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت توسط آموزگاران محلی مجرب و اساتید و سخنرانان بین المللی  برای کارمندان دولتی و کارآموزان بصورت نیمه وقت بمدت 6 ماه راه اندازی میگردد. در جریان و ختم آموزش، امتحانات میان مدت و نهایی از اشتراک کنندگان اخذ گردیده و تصدیقنامه، ارتقای درجه برای کارمندان دولتی و پیشنهادات کاری جهت کار در دولت برای کارآموزان فارغ التحصیل شده فراهم می گردد.

برنامه آموزشی شامل 5 مضمون می باشد:

-         حکومت داری خوب

-         مدیریت دوران پروژه

-         کمپیوتر و اینترنت

-         انگلیسی برای همکاری های بین المللی

-         موضوعات جانبی همچو حقوق بشر، محیط زیست، فرهنگ و رسانه

برعلاوه آموزش کارکنان خدمات ملکی دولت و کارآموزش، برنامه ارتقای ظرفیت موسسه هلپ شامل 7 فعالیت عملی نیز در ولایات هرات و بامیان می باشد که مشترکاً با کارمندان آموزش دیده دولتی، جامعه مدنی یا سکتور خصوصی برنامه ریزی میگردد. این فعالیت ها بیش از پروژه ارتقای ظرفیت این موسسه دوام نموده و در اخیر سال 2016 تمام 7 فعالیت به شرکای مستقل محلی واگذار میگردد.

فعالیت عملی موسسه هلپ در هرات:

 1. آگاهی و مدیریت حفظ محیط زیست در شهر و ولسوالی های ولایت هرات
 2. تداوم حمایت از مرکز بانوان برای بانوان در ولایت هرات
 3. همکاری و حمایت از فعالیت های رسانه ای و فرهنگی در ولایت هرات
 4. حمایت از ساختار های مشارکت سکتور عامه و خصوصی؛ تسهیل سازی همکاری بین دولت و سکتور خصوصی

فعالیت های عملی در بامیان:

 1. بهبود مدیریت فرهنگ و گردشگری در ولایت بامیان
 2. آگاهی و مدیریت حفظ محیط زیست در شهر و ولسوالی های ولایت هرات
 3. ارتقای ظرفیت و توانمند سازی زنان با تمرکز بر روی ساختار سازی

دستاوردها:

تمام کارکنان دولتی بصورت عملی در طراحی، پلان گذاری، تطبیق و حسابدهی این فعالیت های پروژه ای شامل می شوند. آنها مفیدیت کارگروهی و اشتراکی، واگذاری مسوولیت و نظارت را می آموزند. فعالین جامعه مدنی منحیث شرکاء  مساوی درین پروسه اشتراک نموده و درنتیجه سهامداران "شبکه عامه در حال توسعه" می شوند. فعالیت ها؛ ساختارهای دوامدار با مدیرت خوب را خلق نموده  و صد ها شغل دایمی را در اجتماعات محلی بوجود می آورد که این امر بر انکشاف اجتماعی– اقتصادی و اعتبار فعالیت های دولتی می افزاید.

فیلتر عنوان     نمایش # 
# عنوان مطلب بازدیدها
1 شرکاء 933
2 برگزاری موفقانه ورکشاپ آموزشی مدیریت دوران پروژه با تاکید بر نظارت، ارزیابی و گزارش دهی 1621
3 برگزاری دور آموزشی مقدماتی تدارکات عامه و بودجه سازی در قالب برنامه ویژه برای شاروال ها 1548
4 تجهیز ادارات دولتی در قالب برنامه ارتقای ظرفیت موسسه هلپ 1615
5 محفل توزیع تصدیقنامه های دور پنجم و ششم برنامه کارآموزی مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات 1729
6 جشن فراغت سیزدهمین دور کارکنان خدمات ملکی از مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت ولایت هرات 1852
7 دور متوسط مدیریت دوران پروژه از برنامه ویژه برای آمرین معارف ولسوالی های پانزده گانه ولایت هرات 1307
8 جشن فراغت دوازدهین دور کارکنان خدمات ملکی از مرکز آموزشی ارتقای ظرفیت ولایت هرات 3718
9 محفل فراغت چهار دور اول برنامه کار آموزی مرکز آموزشی کارکنان خدمات ملکی ولایت هرات 3773

انتخاب زبان

You are here: خانه پروژه های قبلی ارتقاء ظرفیت