به میهن تان افغانستان خوش آمدید

به میهن تان افغانستان خوش آمدید

این ویب سایت معلوماتی را برای مهاجرین خارج از کشور که می خواهند به وطن برگردند ارائه می دهد

به میهن خوش آمدید

بازگشت پناهندگان افغان به کشور- نقطه صفری مرز اسلام قلعه

هلپ یک موسسه آلمانی بین المللی بوده که از 1981 بدینسو برای مردم افغانستان فعالیت می نماید. دفتر مرکزی هلپ در بن آلمان موقعیت دارد. فعالیت های موسسه هلپ در افغانستان در دو ولایت هرات و بامیان بوده و در دو عرصه فعال می باشد:

 1. ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی، آموزش کارآموزان و حمایت از تشکل های جامعه مدنی
 2. آموزش فن و حرفه در حرفه های قابل عرضه در بازار+تسهیلات شغلی

این ویب سایت یک تصویر جدید و بینش خاصی از افغانستان را برای عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی ارائه می دهد. ما بر این باوریم که آموزش فن و حرفه یکی از پیش شرط ها برای اشتغال زایی، کاریابی دوامدار و تهداب انکشاف متوازن اقتصادی بوده که باید با نیاز ها، تغییرات و گرایشات اقتصادی جهانی همراه باشد. آموزش فن و حرفه عملی قابل عرضه در بازار یک دور نمای حرفه ای مطمئن را برای جوانان افغان باز نموده که در تمام سطوح از بازدهی و مفیدیت  خوبی برخوردار می باشد. با درنظر داشت نقش کلیدی آن در انکشاف اقتصادی-اجتماعی افغانستان،  آموزش فن و حرفه باید یک ضرورت از جانب دولت تلقی گردیده و نخستین اولویت از اقدامات نیک حکومت در دهه ی آینده شود.

برعلاوه حمایت و مشاوره شرکاء بین المللی، سکتور خصوصی و مستفیدین نیز میتوانند در این عرصه سهم فعال داشته باشند. بودجه اساسی آموزش فن و حرفه باید از طریق دولت بصورت قاعده وار و طولانی مدت پرداخت گردد. آموزش فن و حرفه باید جذاب و انعطاف پذیر بوده و برای تمام اقشار اجتماعی و تعلیمی جامعه فرصت فراهم نماید. این باید جزء شبکه اجتماعی پویای جامعه شده تا بخش تعلیمی و تحصیلی را با حلقه حرفه ای بازار کار و کارآفرینی وصل نماید. بطور عموم دروازه های آموزش فن و حرفه باید برای فارغان صنف دهم گشوده شده، دوره های مخصوص آموزشی باید طراحی شود تا ورود افراد با انگیزه و با استعداد که از تحصیلات کمتر رسمی برخوردارند، تسهیل گردد. از جانب دیگر، صنعت یا حرفه ای که می تواند مکمل آموزش نظری و سبب اشتغال زایی شود، این فرصت باید برای جوانان با تحصیلات بلندتر نیز داده شود تا آن صنعت / حرفه را بیاموزند.

به هر صورت آموزش فن و حرفه نیاز به اقدامات تعقیبی داشته تا که فارغین آن به شغل های مناسب معرفی شوند. برای برآورده ساختن این امر، نیاز به تاسیس مراکز خدمات کاریابی می باشد. این مراکز باید بر اساس اصل مشارکت سکتور عامه و خصوصی در هر ولایت تاسیس گردد. مراکز خدمات کاریابی نقطه همکاری بوده و آموزش فن و حرفه و متقاضیان کار را به بازار کار و کارفرمایان وصل می نماید.

سازمان های دولتی (وزارت کارواموراجتماعی و برنامه ملی انکشاف مهارتها) که آموزش فن و حرفه را کنترل می کنند باید موثر و غیر متمرکز شوند. ساختار های قدرتمند موازی موجود در سطح ملی باعث شکافته شدن توانایی ها بین این دو سازمان دولتی شده و سازمان انکشاف ملی مهارتها بعنوان یک ساختار مستقل باعث فرمالیته اداری می شود. در عوض، یک سازمان باصلاحیت دولتی باید مسوول انکشاف یک چارچوب ملی انعطاف پذیر بوده که در قالب آن راه حل های مناسب را در مطابقت با نیاز های خاص هر محیط و ولایت جستجو و اجرا نماید.

از آنجاییکه افغانستان در پروسه انکشاف با سرعت متغیر روان است و این روند در دهه های بعد نیز باقی خواهد ماند، فرمان های یکسان از مقامات ذی صلاح با مشکلات خاص ولایات و مناطق افغانستان مطابقت نخواهد نمود.  بل شرکای واجد شرایط و مناسب در سطح منطقه و ولایت باید صلاحیت داده شوند تا راه حل های درست و  مناسب را برای نوعیت و محتوای آموزش فن و حرفه طرح نموده  و در محیط شان تطبیق نمایند.

چرا ما با عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی کار می نماییم:

به حاشیه راندن و یا بطور کل نادیده گرفتن عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی که اغلباً با انگیزه می باشند باعث ضایع شدن محض سرمایه بشری و منابع اقتصادی افغانستان میگردد. حقیقتی که خیلی زیاد ناشناخته مانده اینست که با رشد سکتور مدرن اقتصادی افغانستان در مناطق شهری، بیشتر ضرورت به افراد واجد شرایط و کاردان احساس می شود. شهرک صنعتی هرات به دنبال برقی ها، نلدوان ها و کارمندان تدارکاتی تعلیم یافته با معاش بالا بوده در عین زمان سکتور در حال رشد گردشگری در ولایت بامیان به دنبال جذب آشپزان، گدام دار و حفظ و مراقبت و تخنیک گران موتر ورزیده می باشد. یک فرد فارغ التحصیل با درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل نمی تواند این نیاز های بازار را بصورت درست برآورده سازد ولی یک فارغ التحصیل از دوره های آموزش فن و حرفه این توانایی را دارد.

تحلیلی از مشکلات بنیادی:

موسسه هلپ از 7 سال گذشته بدینسو پروژه های آموزش فن و حرفه و ادغام مجدد را برای عودت کنندگان، بیجاشدگان داخلی و افراد آسیب پذیر محلی تطبیق نموده است. در مساعی مشترک با وزارت عودت و مهاجرین، وزرات کار و امور اجتماعی ج. ا. افغانستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین (UNHCR)  ما تحقیقات و مصاحبه های از صد ها عودت کننده و بیجاشدگان داخلی از سال 2008 تا 2015 انجام دادیم. جالب ترین جزئیات یافته های ما ازین ارزیابی وسیع قرار ذیل می باشد.

عودت کنندگان به افغانستان با چالش های بزرگ زیر مواجه اند:

 1. 92 فیصد عودت کنندگان از تعلیمات رسمی در مکتب برخوردار نبوده و در خواندن، نوشتن و آموختن مشکل دارند.
 2. تقریباً هیچکدام شان از هیچ نوع آموزش فن و حرفه مستفید نگردیده اند. لذا آنها واجد شرایط شغل های مناسب با معاش بالاتر نیستند.
 3. 68 فیصد عودت کنندگان کارت شناسایی، پاسپورت و شناسنامه ندارند. ازینرو حقوق قانونی شان محدود می باشد.
 4. حد اقل 55 فیصد عودت کنندگان بعد از بازگشت، با کشور شان ناآشنا می باشند. اغلباً در خارج متولد میشوند و از انکشافات و پیشرفت های اخیر در کشور شان بی خبر اند.
 5. عودت کنندگان آسیب پذیر شامل مردان و زنان جوان همراه با اطفال و معلولین می باشند.
 6. افراد جوان عودت کننده نمی توانند بر حمایت خانواده ها و اقوام خویش زیاد حساب کنند. چون خانواده ها و اقوام شان که اکثریت در مناطق روستایی زندگی میکنند، توانایی کمک به آنها را ندارند چون عودت کنندگان - طبق عادت در دوران مهاجرت - مایل اند در شهر زندگی کنند.
 7. بنابرین جوانان عودت کننده بخاطر امرار معیشت در کشور تحت فشار زیاد بوده چون از طرفی توقعات معمول خانواده های خود را برآورده کرده نمی توانند و از جانب دیگر مهارتی برای امرار معیشت ندارند.

رویکرد هلپ برای حل مشکلات فوق:

ما چندین رویکرد را برای کمک و ثبت نام نمودن مستفیدین بکار میبریم:

 1. ما میتوانیم بر مساعی و همکاری از قبل برقرارشده ی خود با ریاست های عودت و مهاجرین، کار و امور اجتماعی و شاروالی های ولایات هرات و بامیان حساب کنیم. شرکای دولتی ما جوانان آسیب پذیر را برای ما معرفی می نمایند. در مساعی مشترک مستفیدین را بصورت بی طرفانه و شفاف انتخاب می نماییم که این خود میتواند یک آموزش عملی برای شرکای کاری ما باشد.
 2. ما از موسسات همکار خویش؛ UNHCR، DRC، NRC، World Vision ، IOM،  PIN دعوت می کنیم تا مستفیدین واجد شرایط را برای  آموزش فن و حرفه  معرفی نمایند.
 3. عودت کنندگان که جدیداً وارد افغانستان میشوند توسط کارمندان اجتماعی ما در نقطه صفری اسلام قلعه مورد استقبال قرار گرفته و به برنامه معرفی می شوند.
 4. زنانی که از طرف ریاست امور زنان برای ما معرفی می شوند میتوانند از کودکستان های ما در تمام مراکز فن و حرفه مستفید شوند. در تمام مراکز فن و حرفه موسسه هلپ، استادان کودکستان دوره های آموزشی پیش مکتب، غذای سالم و معاینات ابتدایی صحی را ارائه می نمایند.
 5. ما از تمام معلولین با آغوش گرم در ولایات هرات و بامیان استقبال می نماییم. همراه با موسسه همکار خویش آلسو (ALSO) تسهیلات و نصاب درسی مشخصی را برای رفع نیاز های این قشر جامعه فراهم می نماییم.
 6. درصورت موجودیت ظرفیت، ما همچنان بیجاشدگان داخلی  و افراد بی نهایت آسیب پذیر بیشتری از اجتماعات میزبان جهت آموزش دعوت می نماییم.
 

انتخاب زبان

You are here: خانه