به میهن تان افغانستان خوش آمدید

تدویر ورکشاپ آموزشی برای آموزگاران مراکز فنی و حرفوی توسط ریاست عمومی انکشاف مهارت ها

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

" آموزش آموزگاران و انکشاف مفردات درسی به اساس استندرد های ملی مهارت های شغلی"

تعداد 11 تن از استادان مراکز آموزش های فنی و حرفوی مراکز آموزشی ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء ومعلولین ولایت بامیان ،43 تن از استادان موسسه محترم ابرار و 6 تن استادان موسسه محترم (Help) در دو ورکشاپ دو روزه جدا گانه که ورکشاپ اول به تاریخ 19 و 20 سرطان 1396 و ورکشاپ دوم به تاریخ 21 و 22 سرطان 1396 در ولایت بامیان تحت آموزش قرار گرفت. این آموزش برای انکشاف مفردات درسی و نصاب آموزشی به اساس استندرد های ملی مهارت های شغلی که مبتنی بر سیستم قابلیت و شایستگی میباشد، توسط متخصصین انکشاف استتندرد ها و نصاب آموزشی ریاست عمومی انکشاف مهارت ها ارائه گردید.

برای معلومات بیشتر لطفا به لینک ذیل مراجعه نمایید:

تدویر ورکشاپ آموزشی برای آموزگاران مراکز فنی و حرفوی

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ

 

انتخاب زبان

You are here: خانه هلپ در بامیان تدویر ورکشاپ آموزشی برای آموزگاران مراکز فنی و حرفوی توسط ریاست عمومی انکشاف مهارت ها