تمویل کنندگان

هلپ > تمویل کنندگان

حامیان موسسه هلپ در افغانستان

وزارت امور اقتصادی و همکاری های اقتصادی (BMZ) کشور آلمان:

http://www.bmz.de

BMZ-Logo