تمویل کنندگان

هلپ > تمویل کنندگان

حامیان موسسه هلپ در افغانستان:

اداره کل کمک های انساندوستانه و حمایت مدنی کمیسیون اروپا (ECHO) یکی از بزرگترین اهدا کنندگان کمک در زمینه کمک های اضطراری و بازسازی است.

وزارت امور اقتصادی و همکاری های اقتصادی (BMZ)، با توجه به پروژه های انتقال از کمک های اضطراری به همکاری های توسعه، شریک اثبات شده ما است.

BMZ-Logo