هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

هلپ > میز گرد > هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات

یکشنبه ۱۱سنبله ۱۳۹۷

هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی توسط موسسه حمایت پایدار در افغانستان “اوسا”، موسسه بین المللی هلپ جرمنی و ریاست کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین ولایت هرات در سالون کنفرانس های کوپراتیف خدماتی-اقتصادی بانوان در روز یکشنبه ۱۱ سنبله ۱۳۹۷ مطابق با ۰۲ سپتمبر ۲۰۱۸ در ولایت هرات برگزار گردید.

خانم مونسه حسن زاده معاون امور فرهنگی و اجتماعی مقام ولایت هرات، رئیس و نمایندگان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات، هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان – زون غرب، اتحادیه ملی پیشه وران، اتحادیه ملی کارگران ولایت هرات، انستیتوت زراعت هرات، برنامه توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی افغانستان، کوپراتیف خدماتی-اقتصادی بانوان، موسسات War Child UK، WFP،Help ، DACAAR، OSAA،CRDSA , FAO  GP,، شرکت های همکار و نهادهای جامعه مدنی درین میزگرد اشتراک نموده بودند.

هفتمین میزگرد فن و حرفه و کاریابی در ولایت هرات، به هدف معرفی خدمات و سهولت های اتاق تجارت و صنایع زنان و سایر موسسات جهت حمایت و اشتغالزایی از بانوان تجارت پیشه و صاحب حرفه برگزار گردید.

در ابتدا بانو مونسه حسن زاده معاون فرهنگی و امور اجتماعی ولایت هرات ابراز خرسندی نمود که چنین برنامه های موثری در راستای توانمند سازی زنان اجرا می شود. خانم حسن زاده از موسساتی که در راستای استعداد یابی، رشد ظرفیت ها و تسهیل شرایط کاری برای بانوان تلاش میورزند تشکر نمود. وی از بانوان با تجربه تقاضا نمود تا همراه خانم های تازه کار همکار بوده و با راهنمایی های خود آنها را حمایت نمایند تا این خانم ها به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنند.

 

سپس محمدعلی سروش، مدیر پروژه موسسه هلپ، اهداف راه اندازی میزگرد فن و حرفه و کاریابی را قرار ذیل بر شمرد:

 1. ایجاد شبکه ای از نهادها، موسسات و ادارات فعال در عرصه ارائه آموزش های فن و حرفه و خدمات کاریابی؛
 2. برجسته ساختن نقش فن و حرفه در اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور؛
 3. بهبود و افزایش هماهنگی بین موسساتی که آموزش های فنی و حرفوی و خدمات کاریابی ارائه میکنند؛
 4. جلب حمایت و تعهد دراز مدت دولت و تمویل کنندگان در تمویل، تداوم و انکشاف آموزش های فنی و حرفوی و خدمات کاریابی.

وی همچنان پیرامون اجندای شش میزگرد قبلی که تاکنون برگزار شده است توضیح مختصری را قرار ذیل بیان داشت:

 • معرفی اهداف، اشتراک کنندگان، نظر خواهی پیرامون میزگرد و ایجاد شبکه؛
 • اشتراک گذاری یافته های تحقیق شورای متخصصان در مورد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغالزایی در هرات؛
 • معرفی فعالیت های موسسات ملی و بین المللی در عرصه فن و حرفه و کاریابی؛
 • معرفی مراکز خدمات کاریابی در ولایت هرات و ایجاد هماهنگی در بین این مراکز و تشریک مساعی؛
 • جمع آوری نظرات و پیشنهادات پیرامون چگونگی اشتغالزایی جهت ارایه و انعکاس در کنفرانس ملی کار؛
 • نظر خواهی، جمع آوری پیشنهادات و تشریک مساعی ادارات و موسسات برای انجام تحقیق جامع از حرفه های بازاردار در سال جاری در سطح شهر و ولسوالی های ولایت هرات.

در ادامه وی دستاوردهای میزگردهای قبلی را چنین برشمرد: ایجاد شبکه میان اجرا کنندگان برنامه های فن و حرفه و کاریابی، افزایش هماهنگی میان موسسات و ادارات دولتی، تشریک مساعی بین مراکز خدمات کاریابی، انعکاس نظرات و دیدگاه های سکتورهای مختلف در کنفرانس ملی کار و راه اندازی تحقیق جامع از حرفه های بازاردار.

سپس خانم عزیزی، مدیر اجرایی اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب، اتاق تجارت و صنایع زنان را طی یک ارایه برای اشتراک کنندگان معرفی نمود. در ابتدا خانم عزیزی بیان نمود که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب به تاریخ ۸ ماه حوت سال ۱۳۹۶ در ولایت هرات با حضور محترم آقای محمد آصف رحیمی، والی ولایت هرات، بانو حسن زاده، معاون امور اجتماعی مقام ولایت، بانو منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و تیم کاری شان، جمعی از زنان متشبث و فعال، مسئولان نهاد های مدنی و تجارتی در حضور رسانه ها رسما افتتاح و اعضای هیئت مدیره در زون غرب انتخاب گردید.

در ادامه خانم مریم جامی الاحمدی، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب، پیرامون خدمات اتاق تجارت و صنایع زنان برای فارغین اناث برنامه های فن و حرفه و بانوان تجارت پیشه صحبت نمود. وی گفت: “ما می خواهیم بانوان تجارت پیشه را متحد ساخته تا به مشکلات آنان بهتر رسیدگی کنیم و از موسساتی که درین حوزه فعالیت هایی دارند خواهشمندیم تا با این اتاق در ارتباط شده و فارغین برنامه های فن و حرفه را به ما معرفی نموده تا شامل برنامه های آموزشی ارتقای ظرفیت و مشوره دهی این نهاد قرار گیرند.” وی علاوه نمود که اعضای این نهاد با داشتن تجارب و مهارت های کافی میتوانند سایر بانوان نوپا در تجارت های کوچک را همیاری و راهنمایی نمایند.

سپس خانم سوسن بهبودزاده، معاون دادخواهی اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب، پیرامون مشکلات و پیشنهادات این نهاد صحبت نمود. وی گفت: “اتاق زنان جهت بهبود منافع اقتصادی اعضای خود و ایجاد یک محیط بهتر برای همه زنان تجارت پیشه و شاغل در افغانستان دادخواهی و سایر خدمات لازم  را عرضه مینماید. همچنان تلاش میکند تا دیدگاه زنان متشبث در پالیسی ها و مقررات اقتصادی افغانستان شامل گردد.”

در ادامه خانم بهبود زاده خدمات، مشکلات و پیشنهادات این اتاق را جهت بهبود شرایط اقتصادی بانوان تجارت پیشه قرار ذیل بیان نمود:

 • حمایت از اشتغالزایی برای خانم ها و فارغان برنامه های فن و حرفه؛
 • برگزاری برنامه های آموزش تخصصی تجارت برای خانم ها (صنوف شش ماهه و سه ماهه)؛
 • برگزاری صنوف آموزش و مدیریت تجارت توسط اتاق تجارت و صنایع زنان؛
 • تدویر نمایشگاه های فصلی تولیدات فارغان فن و حرفه و سایر زنان متشبث با فعالیت های مختلف؛
 • آموزش موضوعات بازاریابی و پیدا نمودن مارکت برای محصولات آنها؛
 • فراهم آوری زمینه آموزش توسط افراد متخصص ازخارج کشور جهت کارو بار بهتر و اشتغالزایی بیشتر؛
 • همکاری در جهت کرایه منزل تحتانی مارکت خدیجه الکبری و توسعه کارهای فن و حرفه و تولیدی زنان مانند خیاطی و قالین بافی؛
 • جلب توجه نسبت به مشکلات شهرک قالین؛
 • تسهیل آموزش بسته بندی و بازاریابی برای تولیدات خانم ها.

در ادامه جلسه، هر یک از اشتراک کنندگان پیرامون موضوع میزگرد نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمودند. موسسات همکار حمایت همه جانبه خود را از اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب ابراز نمودند و در قسمت برگزاری نمایشگاه در عرصه رشد تجارت خانم ها، آموزش ها، ایجاد شرایط مساعد در بازار برای بانوان تجارت پیشه اعلان همکاری نمودند. همچنان پیشنهاد گردید تا در قسمت ایجاد شرکت سهامی به منظور تولید انبوه به تقاضای بازار همگی اشتراک کنندگان سهم فعال داشته و همکاری لازمه را داشته باشند.

درین قسمت از برنامه، خانم الهه بنایی، مسوول موسسه حمایت پایدار در افغانستان / اوسا، در مورد خدمات پس از فراغت مستفیدین از مراکز آموزش فن و حرفه و چگونگی ردیابی و ورود به بازار کار صحبت نمود.

همچنان، آقای یزدان پناه، نماینده انستیتوت زراعت هرات، پیرامون رشته هایی که درین انستیتوت تدریس میشوند و ارتباط آنها به فن و حرفه صحبت نمود. وی علاوه نمود که در آینده قرار است صنوف فن و حرفه را درین انستیتوت راه اندازی نمایند.

آقای وسیم، نماینده موسسه WFP، پیرامون فعالیت های این موسسه برای بانوان تجارت پیشه و فارغین اناث فن و حرفه صحبت نمود. وی علاوه نمود که در آینده نزدیک قرار است پروژه ای را با سکتور خصوصی راه اندازی نمایند و از فارغین اناث فن و حرفه حمایت های بیشتری داشته باشند.

در اخیر، آقای عبدالقیوم افغان، رییس اداره کار و امور اجتماعی ولایت هرات، پیرامون فعالیت های این اداره برای بانوان در ولایت هرات و جمع بندی جلسه صحبت نمود. در آغاز وی با ابراز خرسندی از ایجاد اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب، این ابتکار را برای بانوان هرات تبریک عرض نمود. وی علاوه نمود که از زمان ایجاد این اتاق بانوان تجارت پیشه و فارغین اناث فن و حرفه دستاوردهای زیادی را کسب نمودند و از پروژه های مختلف زیادی که برای بانوان درین ولایت تطبیق گردیده ابراز خوشحالی نمود. وی همچنان گفت که اماکن این ریاست باید در اختیار بانوان تجارت پیشه قرار گرفته تا برای فعالیت های تجاری خود استفاده کنند.

در اخیر وی پیشنهاد نمود تا تمامی فارغین اناث فن و حرف به این اتاق معرفی گردند تا مورد حمایت های بعدی این نهاد قرار گیرند و علاوه نمود که بانوان تجارت پیشه در قسمت کیفیت تولیدات و خدمات خود تلاش نمایند تا بازاریابی بهتری از محصولات آنان صورت گیرد.

منبع: بخش رسانه و فرهنگ هلپ

 

  ارسال نظر

 1. مطالب مرتبط