معلومات

هلپ > معلومات

برای معلومات بیشتر در مورد تعداد مستفیدین ما لطفا به لینک زیر مراجعه کنید:

General overview of Help beneficiaries in Afghanistan, 2018