داستان جهانتاب – نمونه موفق از صنف " خیاطی پیشرفته"

چاپ

جهانتاب و همصنفی های وی هر یک (فریبا، مرضیه و عالیه) در جون 2017 با بدست آوردن نمرات بالا از صنف خیاطی پیشرفته مرکز آموزش فن و حرفه انصاری فارغ گردیدند. آنان به همکاری مرکز خدمات کاریابی- که توسط اوسا به پیش برده میشود- گروه تشکیل داده و یک کارگاه خیاطی به نام "مارال" را راه اندازی نمودند. جهانتاب 27 ساله، سرگروه آنان است و هدف این کارگاه را تولید محصولاتی مطابق به طرح های مدرن عنوان می کند. وی که مدتها رویای راه اندازی کارگاه خیاطی را به سر می پروراند، به منظور دستیابی به رویای کاری و بهبود مهارتهای مسلکی اش برای مدتی نیز منحیث کارآموز در یک دکان خیاطی دوره کار عملی خویش را سپری نمود.

وی میگوید آنها از کار کردن درین حرفه لذت میبرند. آنها عاشق کار خود هستند و ازینکه با سایر خانم ها در یک محیط کار میکنند احساس خوبی دارند. آنها از موسسه هلپ و موسسه حمایت پایدار در افغانستان، WFP و سایر تسهیل کنندگان برنامه فن و حرفه بخاطر فراهم سازی دوره آموزشی،  راه اندازی تجارت کوچک و ارائه حمایت های جانبی در حین آموزش و پس از آن تشکری می نمایند. آنان همچنان از آموزگار خویش بخاطر ارایه آموزش های مسلکی که باعث خودکفایی و استقلالیت آنها درین مسلک شده است، تشکر می کنند.

 

 

منبع: بخش رسانه و فرهنگ موسسه هلپ